Expert op het (jeugd)zorg domein met kracht, passie en een doelgerichte no-nonsens aanpak

Betaalde werkervaringen

 • Manager verbeterplan

  januari tot augustus 2013

  William Schrikker Groep eenheid Pleegzorg WSG is een landelijk werkende organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg

  De organisatie is onder verscherpt toezicht van de Inspectie jeugdzorg gesteld. In samenwerking met de directeur Pleegzorg en vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen hebben we het primair proces in structuur gezet, ondersteund door een digitale werkomgeving waarmee sturing en control op dit proces mogelijk is. Eind 2013 oordeelt de Inspectie jeugdzorg of het verscherpt toezicht van de WSG af kan.

 • Coördinator Verwijsindex

  november 2012 tot augustus 2013

  Gemeente Nijkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin

  De gemeente Nijkerk gaf mij de opdracht het gebruik van de VIR (verwijsindex risicojeugd) te stimuleren, coördineren en implementeren. Bovendien wilde zij een advies voor het al dan niet te werk stellen van een coördinator. Toen ik na een half jaar de balans opmaakte was er sprake van bijna een verdubbeling van het gebruik van de index en zijn vele professionals bereikt die vanuit hun professie gericht gemotiveerd zijn om gebruik te maken van de VIR.

 • Programmamanager Verbeterproces

  april 2012 tot december 2012

  SGJ christelijke jeugdzorg is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming en jeugd- en opvoedhulp

  Vanwege het verscherpt toezicht ingesteld door de Inspectie Jeugdzorg heb ik in samenwerking met de directeur, de managers en vertegenwoordigers vanuit de verschillende afdelingen en professies van de organisatie het verbeterplan opgesteld. Deze heb ik aanschouwelijk, ten behoeve van de implementatie, voor iedere afdeling in beeld gebracht waardoor iedereen doelgericht en resultaatgericht aan de slag kon met de te verbeteren punten. Het resultaat was dat de Inspectie heeft geoordeeld dat het verscherpt toezicht van de organisatie af kon, omdat er voldoende vertrouwen was in een structurele verbetering van de verschillende processen in de organisatie. Het gaat hierbij met name om die processen die te maken hebben met het zo goed als mogelijk garanderen van de veiligheid van kinderen die door de organisatie worden begeleid.

 • Senior Adviseur

  maart 2012 tot oktober 2013

  BMC Groep Een landelijk werkend advies bureau voor de publieke sector. Ten dienst gesteld bij de Divisie Zorg en specifiek voor de Marktgroep Jeugd en Gezin

  Als senior adviseur was ik aan het werk in allerlei verschillende organisaties. Gezien de periode ging het hierin veelal om organisaties die te maken hebben met (gevolgen van) de aanstaande decentralisatie en transformatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten. En 2 jeugd en opvoedhulp organisaties die onder verscherpt toezicht van de inspectie waren geplaatst. Verder aan de publicatie 'De Toekomst van de Jeugdzorg' (mee)geschreven door het doen van veel interviews over het hele jeugddomein aan de hand van 10 gelijke vragen.

 • Procesmanager

  begin 2009 tot maart 2012

  Parlan organisatie voor jeugd- en opvoedhulp Noord-Holland Noord

  In deze functie legde ik namens de organisatie in het kader van de decentralisatie van de Jeugdzorg, WMO, de participatiewet, maar ook de ontwikkelingen aangaande Passend Onderwijs contacten met gemeenten, het onderwijs (PO, VO en MBO) en lokale organisaties. Doel van de functie was om aansluiting en samenwerking te zoeken met deze 'vindplaatsen'.
  In deze periode:

  was ik projectleider van Jeugdzorg in de Buurt. Dit was een initiatief van de associatie Jeugdzorg om ambulant hulpverleners van Jeugd en Opvoedhulp organisaties dichter bij de burger en in samenwerking met de lokale organisaties te plaatsen;

  was ik projectleider van het project 'Maatschappelijke participatie 16+' Dit werd gefinancierd door de provincie Noord Holland met TWINH gelden. Hierin had ik een werktafel ingericht

  met ongeveer 10 partners die op welke manier dan ook met 16+ jongeren in aanraking kwamen wie het niet goed lukte om te participeren in de maatschappij;
  richtte ik me op de ontwikkeling en implementatie van 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur. Dit deed ik samen met de ambtenaren van de betrokken (centrum) gemeenten, de lokale - en regionale organisaties;

  voerde ik samen met de betrokken organisaties en in samenwerking met de kinderopvang Alert4You in op verschillende plekken in Noord Kennemerland en West Friesland;

  participeerde ik in het ZAT-voorzitters overleg van het VO en MBO in West Friesland waarin we ons o.a. richtten op een goede overgang van de ene vorm van onderwijs naar het andere en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten;

  heb ik in het kader van het VSV- beleid in samenwerking met 2 collega's een training ontwikkeld voor VO en MBO onder de noemer 'Train de mentor'. Deze training heb ik uitgezet binnen verschillende onderwijsinstellingen om zo de deskundigheid van docenten te bevorderen om het voortijdig verlaten van het onderwijs zoveel als mogelijk te voorkomen met het behalen van een startkwalificatie als beoogd resultaat;

  volgde ik de ontwikkelingen m.b.t. de samenwerking met het FACT team (JGGZ);

 • Interim manager

  2007 tot en met 2009

  Bureau Jeugdzorg Noord Holland (detachering vanuit Parlan)

  Het ging hierbij om de afdeling(en) Bemoeizorg, aanbod aan zorgwekkende zorg mijdende gezinnen. Doel was de afdeling(en) te leiden op financieel, inhoudelijk, personeel en organisatorisch gebied. Bovendien was er sprake van een reorganisatie van BJZ en moest de afdeling overgedragen worden aan een nieuwe organisatie. T.b.v. de functie was het leggen en onderhouden van contacten met gemeenten en organisaties in het lokale veld van essentieel belang gezien het feit dat allerlei professionals melding konden doen van signalen van de gezinnen. Variƫrend van huisarts tot mentor, van consultatiebureau verpleegkundige tot politie enz. Het betreft hier een aanbod welk deels lokaal (gemeente) en deels provinciaal gefinancierd wordt.

 • Leidinggevende

  2001 tot en met 2007

  Parlan organisatie voor jeugd- en opvoedhulp Noord Holland Noord

  Leidinggevende van 12 - 25 personen van verschillende residentiele - en ambulante afdelingen. Daarnaast projectleider binnen de organisatie waaronder grondlegger en ontwikkelaar (incl. implementatie) van het aanbod 'Samen Anders'. Dit is een gecombineerde hulpverleningsvorm van residentieel verblijf, ambulante hulpverlening thuis en trainingen aan de groep betrokken ouders en de jongeren.

 • Trainer Sociale Vaardigheden

  1998 tot en met 2000

  Effatha instelling voor doven en slechthorenden

  Gecertificeerd (via Pedologisch instituut) trainer sociale vaardigheden aan dove - en slechthorende jongeren.

 • Groepsbegeleidster

  1993 tot en met 1998

  Effatha instelling voor doven en slechthorenden

  Groepsbegeleidster bij residentieel verblijvende dove - en slechthorende jongeren.

 • Groepsbegeleidster

  1987 tot en met 1993

  Schippersinternaat de Meerpaal

  Groepsbegeleidster van diverse groepen kinderen en jongeren die gedurende de tijd van hun leerplicht verblijven in een internaat.

 • Diverse werkzaamheden

  1986 tot en met 1987

  Werkzaamheden via uitzendbureaus

  Administratieve en receptie werkzaamheden bij verschillende organisaties.

Jacqueline? Slim, gedegen, snel-denkend, ervaren, doelgericht en met het hart op de goede plaats.